Herzliya Marina


The Herzliya Marina is the largest marina in Israel.

The Herzliya Marina - Herzliya Pituach - Mediterranean Sea The Herzliya Marina - Herzliya Pituach - Mediterranean Sea The Herzliya Marina - Herzliya Pituach - Mediterranean Sea The Herzliya Marina - Herzliya Pituach - Mediterranean Sea ישראל בתמונות: מרינה הרצליה (הרצליה פיתוח) המרינה הגדולה בישראל ישראל בתמונות: מרינה הרצליה (הרצליה פיתוח) המרינה הגדולה בישראל ישראל בתמונות: מרינה הרצליה (הרצליה פיתוח) המרינה הגדולה בישראל ישראל בתמונות: מרינה הרצליה (הרצליה פיתוח) המרינה הגדולה בישראל ישראל בתמונות: מרינה הרצליה (הרצליה פיתוח) המרינה הגדולה בישראל